ZAŁOŻENIA KLUBU I CZYNNOŚCI
FORMALNO-PRAWNE

Na wstępie tego rozdziału warto tu nawiązać do pewnego paradoksu prawnego, do sytuacji, która nigdy nie powinna się wydarzyć a jednak miała miejsce. W roku 1999, zaraz po zawiązaniu się pierwszej Sekcji Karate Henryków, przystąpiono do opracowania pełnej dokumentacji związanej z procedura rejestracji klubu, jako stowarzyszenia. Zgodnie z wymogami, zrobiono zebranie założycielskie, na którym przedstawiono wcześniej opracowany statut klubu, o pierwotnej nazwie UKS SAMURAJ (bez drugiego członu nazwy „Lubań”) i dokonano wyboru komitetu organizacyjnego, który upoważniono do przeprowadzenia pełnej rejestracji stowarzyszenia, dokonano wyboru zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej. Wszelkie dokumenty, wraz z listami obecności i listami założycieli wysłano zgodnie z obowiązującą wówczas procedurą, w celu dokonania rejestracji, do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Jednak między czasie, weszły w życie nowe przepisy i powołano Krajowy Rejestr Sądowy, gdzie teren dawnego województwa jeleniogórskiego, został przyporządkowany pod Sąd Okręgowy we Wrocławiu, do którego odesłano złożone przez UKS Samuraj Lubań dokumenty. Po kilku dniach otrzymano pismo z tego sądu, wzywającego do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Nie był to termin realny do wykonania z jednej strony, a z drugiej strony, po zapoznaniu się z wymaganiami sądowymi, niezbędnymi przy dokonywaniu rejestracji w KRS zrozumiano, iż cała wcześniejsza procedura została dokonana na innych drukach, na innych też podstawach prawnych, wówczas obowiązujących. Dlatego też sąd, w myśl nowo istniejących przepisów prawnych, nie mógł postąpić inaczej i nie dokonał tej rejestracji. Po upływie tygodnia otrzymano zwrot wszystkich oryginalnych dokumentów i jakże wielkie było zdziwienie. Na tych dokumentach widniały nadane już numery rejestracji, nadane przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - Ns. Rej. SZS 67/00. Tak więc ten sąd, wstępnie dokonał rejestracji, a następnie z nie wyjaśnionych przyczyn, uznał to za nieważne i odesłał dokumentacje dalej. Niestety ciężko jest zrozumieć, na jakiej podstawie Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, otrzymując wniosek wraz z dokumentami w miesiącu grudniu 2000 r., przytrzymuje te dokumenty niemal miesiąc czasu i w styczniu kolejnego roku, gdzie od 01 stycznia 2001 roku weszły w życie nowe przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na posiedzeniu niejawnym, uznaje za datę wpływu przedmiotowego wniosku, nie datę faktycznego złożenia dokumentacji lecz datę z dnia swojego posiedzenia. Była to już data nowego roku, gdzie obowiązywały nowe przepisy a więc niejako sąd „zwolnił się” sam z obowiązku rejestracji, tłumacząc zmianami przepisów i odesłał wszystko do Wrocławia. Przez to Sąd Okręgowy we Wrocławiu z przyczyn oczywistych nie mógł zarejestrować klubu, gdyż cała dokumentacja była niewłaściwa, w myśl nowych procedur. Nasuwają się tu poważne wnioski. Żyjemy przecież w państwie prawa a sądy muszą je respektować i w pełni przestrzegać, wręcz stać na straży przestrzegania aktów prawnych. Jednak jak się okazuje, nie zawsze tak jest. Ewidentnie można by stwierdzić nadinterpretację prawną, nie mająca żadnych unormowań i podstaw a ponadto całe uzasadnienie tych poczynań sądu jest banalne, bez głębszych uzasadnień.

Pozwolono sobie nawiązać na wstępnie do całej sytuacji, gdyż często w Polsce jest tak, że nieprzyjazne urzędy, niewłaściwy urzędnik, nad interpretując prawo udowadnia wszystkim, gdzie jest ich miejsce, gasi wszelką inicjatywę, dobre pomysły nawet największych pasjonatów, „podcinając im skrzydła”, napełniając na starcie obawami. Dlatego też to wszystko miało swoje odzwierciedlenia w dalszych poczynaniach. Przez okres kilku lat prowadzono klub bez formalnej rejestracji, zajmując się tylko szkoleniem, co prawda bez możliwości pozyskiwani środków ale wszystko funkcjonowało. Warto w tym miejscu zauważyć, iż jest to kolejny paradoks systemu państwowego, iż tak naprawdę w nikt w Polsce nie kontroluje działalności poszczególnych klubów, stowarzyszeń, żadna instytucja ani też żaden urząd. Nikt też nie sprawdza w klubach, czy prowadzący ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czy klub posiada stosowną licencję na prowadzenie zajęć i.t.p. Mając dobre kontakty z samorządem gminnym, korzystano wielokrotnie bezpłatnie z pojazdów gminnych w celach wyjazdów na zawody, występowano indywidualnie w sprawach sponsoringu poszczególnych wyjazdów, zawodów czy zakupu środków trwałych, niezbędnych do egzystencji klubu. Tak funkcjonowano do momentu wejścia w życie kolejnego aktu prawnego – Ustawy o Działalności Pożytku Publicznym i o Wolontariacie z dnia 24.04.2003 , który dokładnie określił m.in. samorządom sposób i zakres udzielania pomocy finansowej. Ustawa ta w sposób jednoznaczny wskazała, iż pieniądze publiczne mogą być wydatkowane tylko dla zarejestrowanych stowarzyszeń, czy też klubów sportowych, na poszczególne zadania publiczne, które są wyłaniane w formie konkursów, ogłaszanych przez samorząd na dany rok. Ten przepis jednoznacznie zamknął drogę dla nieformalnych stowarzyszeń, które niejednokrotnie dobrze funkcjonowały, pracowały na rzecz społeczności lokalnej a sięgały częściowo po dofinansowania swojej działalności do samorządów lokalnych.

Mając na uwadze powyższe, w roku 2004, po raz kolejny przeprowadzono cały cykl związany z przygotowaniem stosownych dokumentów do rejestracji stowarzyszenia, opracowano statut i przeprowadzono kolejno zebrania założycielskie klubu sportowego o nazwie UKS Samuraj Lubań a następnie złożono stosowne dokumentu do rejestracji, jak się wówczas okazało, już nie do Sądu Okręgowego lecz do Starosty Lubańskiego, który mocą nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, został uprawniony do prowadzenia rejestru stowarzyszeń, klubów sportowych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Tak więc z dniem 10 listopada 2004 roku został zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy Samuraj Lubań, z siedzibą w Henrykowie 385; 59-800 Lubań, mogący posługiwać się skróconą nazwą UKS Samuraj Lubań. Otrzymano stosowne Zaświadczenie nr. 7/2004, o wpisie naszego klubu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, nie prowadzących działalności gospodarczej w powiecie lubańskim, prowadzonej przez Starostę Lubańskiego. Organem wykonawczym tego klubu został wybrany zarząd w składzie:


Jacek Jaworski - Prezes
Robert Cymerman - Sekretarz
Janusz Papas - Skarbnik

który piastuje te stanowiska do dnia dzisiejszego. Kolejno dokonano zgłoszenia klubu w Urzędzie Statystycznym w Jeleniej Górze, który nadał numer REGON 020299006. Następnie wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Lubaniu o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, który nadał NIP 613-15-09-635. Do celów obsługi finansowej założono konto klubu w Banku Zachodnim WBK oddział Lubań. W ten o to sposób UKS Samuraj Lubań spełniał już wszystkie kryteria, pozwalające mu zgodnie z literą prawa funkcjonować. W tym samym roku została założona przez jednego z wychowanków klubu Tomasza Podbuckiego strona internetowa klubu o nazwie www.samuraj-lubań.webpark.pl, która funkcjonowała do roku 2009 a następnie zmodyfikowana i prowadzona przez kolejnego wychowanka klubu Pawła Ossowskiego o nazwie www.samuraj.luban.com.pl. Ponadto prezes klubu wraz z informatykiem Tomaszem Podbuckim, w roku 2004 opracowali logo klubu UKS Samuraj Lubań, użytkowane przez kilka lat a zmienione z dniem 01.09.2008 na logo posiadające już pełną nazwę klubu, wraz z symbolem Karate Shotokan –czarnym tygrysem na czerwonym tle, w białym kole, całość wypełnione barwą żółtą, które przedstawiono poniżej.

Loga UKS Samuraj Lubań : po lewej - używane do 2008r. i po prawej - używane po 2008r.

Aktem prawnym, na bazie którego funkcjonuje przedmiotowy klub, jest uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków UKS Samuraj Lubań - Statut. Statut ten określa między innymi nazwę klubu, obszar działania, siedzibę klubu, barwy, którymi może posługiwać się , nadaną osobowość prawną, cele i środki działania. Ponadto statut ten określa członkowstwo w klubie, władze ustawodawczą i wykonawczą, określając precyzyjnie zakres jej działania i terminy. Statut również określa jakie mogą dotknąć kary a jakie wyróżnienia członków klubu, a także określa jego organ kontrolny oraz majątek klubu.

Patrząc jednak z dzisiejszej perspektywy, na wdrożone przepisy dotyczące funkcjonowania klubów i stowarzyszeń, które nakładają znaczne obowiązki na te ciała, można by rozpatrzyć to w dwóch aspektach. Z jednej strony są znacznym hamulcem dla działaczy sportowych czy społecznych, nakładających na nich obowiązek wszechstronnej znajomości aktów prawnych w zakresie księgowości, rejestracji, bieżącego funkcjonowania, okresów sprawozdawczości i stawania do konkursów, celem pozyskania środków. To przecież wymaga rzetelnej wiedzy , odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. Dlatego też dzisiejszy prezes klubu jest niejednokrotnie głównym szkoleniowcem – trenerem klubu, menadżerem i księgowym. Niestety nie każdy działacz, inicjator ma takie umiejętności, czy zdolności a brak takiej wiedzy deklasuje go z rynku.

Z drugiej strony przepisy te są niejako selekcją, która powoduje rozgraniczenie dobrze funkcjonujących stowarzyszeń i przetrwanie na rynku tylko tych najlepszych. Kluby te mają nadaną osobowość prawną, są podmiotami i spełniają wymagane normy prawne. To z kolei daje im nowe perspektywy rozwojowe, pozwalające sięgać po różne dotacje krajowe i unijne na swój rozwój, na nowe inicjatywy, czy rozszerzenia swej działalności. Tak więc te nowe zmiany dla UKS Samuraj Lubań wyszły raczej na dobre. Działacze klubowi poradzili sobie z nowymi wyzwaniami, klub na dzień dzisiejszy dobrze funkcjonuje, korzysta z nowych możliwości, pozyskuje środki zarówno na bieżącą działalność, jak też i na inwestycje, które następnie mają przełożenie na podniesienie poziomu szkoleniowego a w efekcie zdobywania przez zawodników czołowych miejsc na arenie krajowej, czy też międzynarodowej.

W roku 2005 UKS Samuraj Lubań zostaje przyjęty w poczet członków Dolnośląskiego Związku Karate we Wrocławiu, a w roku 2007 do Polskiego Związku Karate, otrzymując licencję klubową na prowadzenie zajęć


DZIAŁALNOŚĆ KLUBU – POWSTAWANIE POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI

Aby móc trenować w UKS Samuraj Lubań, każdy zawodnik powinien zgłosić się do klubu, do prowadzącego zajęcia i spełnić wszystkie wymagania. Adept wypełnia deklarację członkowską, bądź rodzic – prawny opiekun. Niepełnoletni, musi otrzymać zgodę od rodziców na podjęcie treningów a także zgodę od lekarza, z zaświadczeniem o dobrym stanie zdrowia oraz mieć ukończony 6 rok życia. W 2009 roku kryterium wieku zostało obniżone do 5 roku życia. Stawiając sobie takie wymagania, zaczęto rekrutację do poszczególnych sekcji. Wszystkie zajęcia były bezpłatne dla wszystkich chętnych i bez gratyfikacji finansowych dla prowadzących. Niestety, dopiero od roku 2004 zaczęto dokumentować fotograficznie wydarzenia klubowe, dlatego też brak jest stosownych dokumentów z prowadzonej działalności klubu z lat poprzednich.

Sekcja Karate Henryków. W dniu 01 października 1999 roku powstała pierwsza sekcja UKS Samuraj Lubań, zwana dalej - Sekcją Karate Henryków. UKS Samuraj Lubań otrzymał dwa pomieszczenia do prowadzenia swojej działalności statutowej w budynku po Szkole Podstawowej w Henrykowie. Tam też mieści się siedziba klubu. Pierwotnie sekcja ta skupiała 12 członków, lecz po dokonaniu naboru, sekcja rozrosła się do 26 osób. Były to we większości dzieci w wieku szkolnym 8 – 14 lat, ale także 6 osób dorosłych. Po kilku tygodniach, ze względu na brak dostatecznego miejsca w szkole, zaczęto trenować w świetlicy wiejskiej także w Henrykowie.

Zajęcia grupy początkującej w Henrykowie – rok 1999 i 2004 (zdjęcia autora).

Treningi prowadzono dwa razy w tygodniu, we czwartki i w soboty, po dwie godziny dziennie. Sekcja ta funkcjonowała do 30.06. 2006 roku i po tej dacie treningi w Henrykowie zawieszono, wcielając grupę do Sekcji Pisarzowice. Decyzja ta jest wynikiem założenia nowej Sekcji w Pisarzowicach, gdzie powstała doskonała baza szkoleniowa, wraz z pełną infrastrukturą do nauki sztuk walk.

Zawodnicy i szkoleniowcy z Sekcji Karate Henryków - rok 2002 i 2004.(zdjęcia autora).

Sekcja Karate Pisarzowice. Mając na uwadze bardzo dobre relacje i współpracę z dyrektorem Gminnego Gimnazjum w Pisarzowicach mgr Ryszardem Leszczyńskim, za jego namową, w dniu 24 października 2002 dokonano naboru do Sekcji Karate Pisarzowice. W trakcie prowadzonej prelekcji zgłosiło się ponad 50 chętnych na zajęcia. Kryteria formalne spełniło 41 osób, którzy przystąpili do zajęć. Po miesiącu intensywnych treningów, pozostało 32 osoby, na bazie których zbudowano właściwą sekcje. Treningi prowadzono na sali sportowej Gimnazjum w Pisarzowicach także dwa razy w tygodniu, we środy i w soboty, po dwie godziny dziennie, a następnie w sali walki, w piwnicy. W kolejnych latach harmonogram szkoleniowy ulegał różnym zmianom, wraz z rozwojem poszczególnych grup wiekowych i bazy szkoleniowej.

W roku 2006 sekcja ta stała się główną bazą szkoleniową. Zdołano pozyskać przy współpracy z Gminą Lubań, środki finansowe z ówczesnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, z puli środków tzw. z Totalizatora Sportowego.

Zawodnicy UKS Samuraj Lubań podczas zajęć w nowo powstałej sali walki w Pisarzowicach – rok 2006 (zdjęcia autora).

Gmina Lubań pozyskała znaczne środki na rozwój infrastruktury sportowej Gimnazjum w Pisarzowicach, przy pełnym udziale w projekcie i współpracy UKS Samuraj Lubań. Dzięki tym środkom zagospodarowano niemal wszystkie 4 pomieszczenia piwniczne w Gimnazjum w Pisarzowicach, gdzie powstała sala walki o wymiarach 7 m x 12 m , ze specjalną drewnianą podłogą na ruchomych, dynamicznych legarach, pokrytą wykładziną. Ponadto zagospodarowano dwa pomieszczenia na siłownię, z częściowym jej wyposażeniem, toalety z natryskiem a korytarz zagospodarowano na szatnie. Zakupiona została mata do treningów Karate tzw. mata puzle ( jedna część maty ma wymiary 1m x1 m) – dowolnie rozkładana, o grubości 2 cm, łącznie 120 metrów kwadratowych. Zakupiono specjalne atestowane lustra, którymi pokryto jedną ze ścian frontalnych sali walki - 16 metrów kwadratowych, zakupiono i zamontowano 3 platformy do gruszek bokserskich, 8 specjalnych wieszaków do worków treningowych, 4 wieszaki przenośne, z możliwością wieszania ich na drabinki gimnastyczne – ścienne. Zakupiono i zamontowano 7 drabinek gimnastycznych, trzy makiwary ścienne . Ponadto zakupiono dwa worki super ciężkie o wadze 70 kg, pięć worków średnich – 40 kg i trzy lekkie do uderzeń i kopnięć – 30 kg, 8 gruszek lekkich aerodynamicznych, napełnianych powietrzem, mocowanych na specjalny gumach, 5 gruszek ciężkich, różne tarcze do treningu kopnięć i ciosów - 10 szt. oraz 15 par rękawic z atestem WKF do startów w zawodach sportowych i 12 kasków także z atestem. Dodatkowo zakupiono do siłowni, po konsultacji z nauczycielami wychowania fizycznego gimnazjum, zestawy siłowni - mały atlas, dwie ławeczki, dwa rowery , trenażery i stepy firmy Kettler .

Zawodnicy z Sekcji Karate Pisarzowice, trening na dużej sali z rozłożoną matą – rok 2006 (zdjęcia autora).

Sekcja Karate Kościelnik. W dniu 10.05.2004 roku nawiązano współpracę z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Kościelniaku mgr Ewą Pietrzak i powołano do życia Sekcję Karate Kościelnik. Dokonano również naboru dzieci i młodzieży z terenu wszystkich trzech miejscowości : Kościelnika Dolnego, Kościelnika Średniego oraz Kościelnika Górnego i na bazie istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kościelniaku, rozpoczęto treningi. Na zajęcia zgłosiło się 24 chętnych, z których po miesiącu czasu pozostało 19 osób, we większości dzieci w wieku szkolnym 10 -14 lat. Zajęcia prowadzono we środy i w soboty. Treningi były prowadzone przez okres 2 lat i z dniem 26.06.2006 r. zostały zawieszone. Zawodników młodszych wcielono do Sekcji Lubań a starszych do sekcji zaawansowanej w Pisarzowicach.

Zawodnicy i szkoleniowcy z Sekcji Karate Kościelnik – rok 2005( zdjęcia autora).

Sekcja Karate Lubań. W grudniu 2005 roku powstała kolejna sekcja Karate Lubań przy Szkole Podstawowej nr. 4 w Lubaniu na ul. Kopernika. Dokonano naboru 27 chętnych, z których po spełnieniu wymagań i wstępnym okresie przygotowawczym, pozostało 22 osoby. Były to dzieci w wieku szkolnym 8 -12 lat. Zajęcia prowadzono na bazie sali gimnastycznej w/w szkoły, dwa razy w tygodniu, we czwartki i w soboty po 2 godziny dziennie. Obecnie zajęcia te są prowadzone dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy.

Zawodnicy i szkoleniowcy Sekcji Karate Lubań – 2006 i 2009 rok (zdjęcia autora).

Sekcja Combat. We wrześniu 2008 powstała Sekcja Combat na bazie Centrum Szkoleniowego Klubu w Pisarzowicach. Sekcja ta została ukierunkowana głównie do służb mundurowych. W skład tej sekcji weszły osoby dorosłe, pracujące na co dzień w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej oraz innych urzędów. Sekcja ta liczy 14 osób, którzy trenują karate poszerzone o elementy technik interwencji służb mundurowych oraz elementy posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa. Sekcja ta ma zajęcia raz w tygodniu, po dwie godziny dziennie, z możliwością skorzystania w ciągu tygodnia z treningów karate, grup zaawansowanych. Zajęcie są prowadzone do dnia dzisiejszego. Mając na uwadze charakterystykę tej sekcji i jej uczestników, których sylwetki nie mogą być ujawnione ze względu na specyfikę wykonywanych zadań służbowych i objętych niejawnością, zdjęcia tej sekcji nie będą publikowane.

Sekcja Liceum Lubań. Z dniem 01.09.2008 roku została zawarta współpraca między Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, klubem UKS Samuraj Lubań a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 w Lubaniu na ul. Leśnej. Powstało w tej szkole 3 letnie Liceum Ogólnokształcące o profilowanym kierunku policyjnym.

Zdjęcia uczniów klas I i II LO o profilu policyjnym wraz z dyrekcją szkoły i komendantami KPP Lubań – rok 2009 (zdjęcia autora).

Trenerowi Jackowi Jaworskiemu z UKS Samuraj Lubań powierzono obowiązki prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania Fizycznego poszerzonego o sztuki walki. Zajęcia te są przeprowadzane na podstawie opracowanego programu szkoleniowego, opracowanego przez w/w a zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Plan ten jest oparty głównie na programie szkoleniowym polskiej Policji, który m.in. zawiera 60 % walki wręcz a poszerzony o niektóre elementy karate, jiu jitsu, aikido i judo , z wyłączeniem technik interwencyjnych, których nie mogą uczyć się cywile, stanowiący elementy niejawne. Obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch klasach – pierwszej i drugiej LO, po dwie godziny tygodniowo. Klasa pierwsza liczy 32 uczniów a klas druga 28 uczniów. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy, gdzie każda klasa jest podzielona na dwie podgrupy. W roku 2009, celem polepszenia bazy szkoleniowej, szkoła zakupiła matę do nauk rzutów i padów. Ponadto uczniowie obowiązkowo muszą wyposażyć się w kimono, celem zabezpieczenia prawidłowego toku nauczania i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas treningu. Nie sposób nauczać rzutów bez właściwej i mocnej odzieży ochronnej. Samo ubranie klas w kimona, nadało im orientalnego klimatu. Zajęcia z walki wręcz cieszą się niebywałym zainteresowaniem uczniów z innych klas, samego grona pedagogicznego a także włodarzy i mediów, którzy dość często odwiedzają salę gimnastyczną podczas nauk samoobrony. O tym niecodziennym przedsięwzięciu mogą świadczyć choćby poniższe zdjęcia, gdzie młodzież w wieku niemal 16 lat staje przed niebywałym wyzwaniem i musi podołać innym obowiązkom, choćby nauce musztry policyjnej ( prowadzonej także przez autora tej pracy), której kwintesencją jest uroczystość ślubowania na placu defiladowym, czy też udziału w różnych uroczystościach państwowych, organizowanych przez władze samorządowe na terenie powiatu lubańskiego.

Uroczystości ślubowania klasy policyjnej w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej w Lubaniu, w dniu 07.11.2008r. - defilada i wręczenie aktów ślubowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policj z Wrocławia.(zdjęcia autora)

Tak więc idąc drogą swoich wielkich mistrzów, Jacek Jaworski także wprowadził karate do szkoły średniej, publicznej.

Sekcja Przedszkolaków. Z dniem 14.09.2009 roku powstała Sekcja Przedszkolaków na bazie Centrum Szkoleniowego klubu w Pisarzowicach. Zajęcia w ramach innowacji zostały ukierunkowane do dzieci w wieku przedszkolnym, od 5 roku życia. Zrobiono nabór, zgłosiło się 14 dzieci w wieku 5 – 8 lat, z tego pozostało do dnia dzisiejszego 12 dzieci. Treningi cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych, jak też i rodziców. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Mając na uwadze wiek ćwiczących i ich rozwój psychofizyczny, zajęcia są prowadzone w ramach rożnych gier i zabaw, w ramach których wdrażane są elementy karate. Dodatkowo adepci są zapoznawani z historią karate, z historią i osiągnięciami klubu, zasadami dojo Kun, ceremoniałem i etykietą. Mali „samurajowie” na treningi przychodzą ochoczo, angażując w to także swoich opiekunów.

Uroczyste ślubowanie i przyjęcie w poczet samurajów zawodników z Sekcji Przedszkolaków w dniu 31.10.2009 ( zdjęcia Dariusz Krawczyk).

Pierwotnie sekcja ta miała dwa treningi, samodzielnie na sali walki a następnie po 5 miesiącach szkolenia, zmieniono harmonogram tak, aby jeden trening, był spotkaniem integracyjnym wraz z innymi grupami na dużej sali. Natomiast drugi pozostał bez zmian, w swojej grupie wiekowej. Takie zmiany nadały ogłady dla najmłodszych karateków, możliwości podglądnięcia starszych zawodników i właściwego zaklimatyzowania się na sali, podczas nauk karate. Dało to także dobry efekt wychowawczy. Przedszkolaki zaczęli dosadnie naśladować swoich starszych kolegów, także z przestrzeganiem zasad zachowywania się na sali podczas treningu, czy też w sposobie wykonywania poszczególnych technik. Zarząd klubu niemal co roku monitorował rynek, analizując popyt na tego rodzaju zajęcia. Dlatego też zastosowano polityką długo planową, podjęto kolejne kroki, aby propagować karate na trenie niemal całego powiatu lubańskiego, aby poszerzyć grono uczniów i zdobyć kolejnych zwolenników. Patrząc dalekowzrocznie, wprowadzono zajęcia na kolejnych gminach, co dało możliwości sięgania po kolejne dotacje do poszczególnych samorządów. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie pozyskanych środków przez UKS Samuraj Lubań, w wybranych latach. Zestawienie to zawiera jednak dane za rok 2010, na dzień 31.04.2010, które z pewnością ulegną zmianie. Prognozowane pozyskane środki na 2010 r. oscylują na kwotę łączną ok. 30 tyś zł. (m.in. wyjazd na Mistrzostwa Świata). Dzięki takim posunięciom, klub z roku na rok, prężnie się rozwija. Rozpoczęto politykę wyszukiwania talentów, dobrze zapowiadających się zawodników, z odpowiednimi predyspozycjami.

Prelekcja z uczniami Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, prowadzona przez autora, w ramach kampanii naboru do sekcji początkującej – 16.09.2009 r. ( zdjęcie autora).

Po rocznych treningach w poszczególnych sekcjach, najlepszych zawodników przerzucano do Centrum Szkoleniowego do Pisarzowic, gdzie prowadzono zajęcia na znacznie wyższym poziomie, przygotowując zawodników do startów w zawodach ogólnopolskich. Dlatego też wstępnie prowadzono zajęcia w poszczególnych, małych miejscowościach, z myślą o okresowych treningach, aby móc wyselekcjonować dobrych zawodników, mających stosowne predyspozycje a następnie przerzucano ich do centrum szkoleniowego, gdzie zmieniano ich tok treningowy na znacznie wyższym poziomie, w celu podniesienia ich poziomu wyszkolenia.

Celem podniesienia poziomu szkoleniowego wszystkich starszych zawodników, a także biorąc pod uwagę dużą ilość zawodników w wieku gimnazjalnym i szkoły średniej, celem zapewnienia im odpowiedniej dawki obciążeń w okresie intensywnego wzrostu i kształtowania sylwetki, w roku 2010 nawiązano współpracę z Klubem Sportowo Rekreacyjnym Victoria Lubań. Klub ten posiada doskonałą bazę siłowni i odnowy biologicznej, gdzie wskazani tylko zawodnicy z UKS Samuraj Lubań, raz w tygodniu uczęszczają na zajęcia, w ramach uzupełnienia tygodniowych obciążeń treningowych, a także skorzystania z odnowy biologicznej w okresie regeneracji.