WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI

Zgodnie ze statutem Uczniowskiego Klubu Sportowego Samuraj Lubań, do reprezentowania klubu na zewnątrz uprawniony jest prezes tego klubu a w sprawach finansowych, wymagana jest jego osoba wraz z kontrasygnatą skarbnika klubu. Dlatego też osoby te nawiązują w imieniu klubu współpracę z różnymi instytucjami, celem zadbania o płynność finansową klubu, pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność, zakup sprzętu, czy też zatroszczenie się o dobrą reklamę klubu, naboru i reprezentowania swojej miejscowości. Wszystko to jest także związane z wykonywania przez nich swoich statutowych obowiązków, uprawnień i powinności.

W roku 1998 nawiązano współpraca z Gminą wiejską Lubań, reprezentowaną przez wójta Mirosława Herdzik, która jest podtrzymana do dnia dzisiejszego. Dzięki tej współpracy, klub ma dobrego partnera, który niejednokrotnie w pełni wspiera działalność sportową klubu, partycypuje w kosztach utrzymania obiektów, finansuje różne przedsięwzięcia. W roku 2005 i 2006 Gmina Lubań realizowała w partnerstwie z UKS Samuraj Lubań inwestycje na terenie Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach (dot. modernizacji pomieszczeń w piwnicy, rozbudowa infrastruktury i dostosowania sali walki do użytku, opisywaną w podrozdziale 3.3), a także stała się głównym sponsorem UKS Samuraj Lubań. Wójt Gminy Lubań sprawuje nadzór honorowy nad działalnością UKS Samuraj Lubań.

Od roku 2001 utrzymywana jest współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Lubaniu, a w roku 2007 z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Lubaniu. Został opracowany wspólny program o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a następnie narkomanii i wdrożono go w życie. Klub realizuje go poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wskazując właściwe alternatywy, wzorce a to z kolei dało podstawę do pozyskiwania środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które są uiszczane do poszczególnych samorządów i m.in. mogą być wydatkowane na tego rodzaju przedsięwzięcia. Dzięki temu, pozyskano środki na zakup poszczególnych elementów w/w siłowni, telewizora, odtwarzacza DVD, czy też wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia w Sekcji Karate w Pisarzowicach.

W roku 2002 przystąpiono do pełnej współpracy z dyrektorem Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach mgr Ryszardem Leszczyńskim. Założono tam Sekcję Karate Pisarzowice, gdzie rozpoczęto bezpłatnie zajęcia dla uczniów tej placówki a także uczniów ze Szkoły Podstawowej z Pisarzowic. Z upływem czasu do tej sekcji dokooptowano innych zawodników zaawansowanych, z poszczególnych miejscowości. Współpraca ta jest ciągła, na bezkolizyjnym i dobrym poziomie. Szkoła w pełni wspiera działalność klubową, często pomagając lub współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach czy organizacji zawodów.

W roku 2005 nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową nr. 4 w Lubaniu, z siedzibą na ul. Kopernika 4, reprezentowaną przez dyrektorkę tej szkoły Joannę Szkudlarek. W szkole tej znalazła swoją siedzibę Sekcja Karate Lubań. Współpraca ta jest bardzo płynna, nie budząca zastrzeżeń, dotyczy użyczenia obiektów sportowych dla klubu, w zamian za bezpłatne prowadzenie zajęć karate dla uczniów tej szkoły, która trwa do dnia dzisiejszego.

Od roku 2007 nawiązano w pełni współpracę z Gminą miejską Lubań oraz Gminą Lubań. Co roku, w celu realizacji swoich statutowych działań, klub składa w miesiącu wrześniu swoje wnioski o dotacje, do opracowywanego budżetu danej gminy, a następnie w miesiącu styczniu, po ogłoszeniu konkursu ofert na realizację poszczególnych zadań, klub składa oferty konkursowe na realizacje zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć nauk karate, celem pozyskania środków z poszczególnych gmin (przykładowy złożony wniosek przez UKS Samuraj Lubań, załącznik nr. 7). Dopiero po rozstrzygnięciu konkursów, otrzymaniu pozytywnej opinii komisji konkursowej i podpisaniu stosownych umów, klub otrzymuje środki na swoją bieżącą działalność w danym roku kalendarzowym. Następnie ma obowiązek dokładnego rozliczenia się z pozyskanych środków finansowych, wydatkowanych zgodnie z przedłożonym kosztorysem wydatków i przedłożenia właściwej dokumentacji. Ponadto podlega pełnej kontroli w trakcie roku, w zakresie wydatków z otrzymanych dotacji, przez osoby upoważnione przez darczyńców.

W roku 2008 nawiązano współpracę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, z siedzibą na ul. Borowskiej 1-3, gdzie przystąpiono do realizacji wspólnego projektu tzw. „Animatora Sportu”. Dolnośląska Federacja Sportu za pośrednictwem tego projektu, rozdysponowuje otrzymane środki z Ministerstwa Sportu, na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, przez nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów sportu, w ramach prowadzenia działalności sportowej w różnych klubach i stowarzyszeniach.

W roku 2008, w imieniu UKS Samuraj Lubań, nawiązano współpracę z Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych nr. 2 w Lubaniu oraz Komendą Wojewódzką Policji z Wrocławia, w ramach której UKS Samuraj Lubań, oddelegowuje swojego instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego, poszerzonego o naukę technik interwencji policyjnych. Nadzór fachowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje komendant Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia. Dzięki tej współpracy, klub pozyskał większe grono swoich członków i zawodników, którzy oprócz prowadzonych zajęć w w/w szkole, także uczęszczają na zajęcia prowadzone w ramach UKS Samuraj Lubań. Współpraca jest bardzo dobra, trwająca do dnia dzisiejszego.

W roku 2010 nawiązano współpracę z Klubem Sportowo Rekreacyjnym Victora w Lubaniu, celem podniesienia poziomu szkoleniowego starszych zawodników, startujących w zawodach i przygotowujących się do startów w turniejach międzynarodowych, w tym w Mistrzostwach Świata 2010. Jak już było opisywane w poprzednim rozdziale, klub Victora Lubań, posiada doskonałą bazę siłowni i odnowy biologicznej, co pozwala z kolei zawodnikom z UKS Samuraj Lubań, raz w tygodniu w ramach uzupełnienia tygodniowych obciążeń treningowych, skorzystać z profesjonalnego sprzętu, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów a także poddać się odnowie biologicznej, w okresie odpoczynku i regeneracji. Właściciel tego klubu, Leszek Jaworski, w ramach sponsoringu, udostępnił bezpłatnie swoją bazę dla zawodników z UKS Samuraj Lubań1 .

1 Miłkowski J., KARATE SPORTOWE cz.1, Warszawa 1983; s. 19-21